Новини

Информация от Община Лесичово - ОВОС за ИП на „Проектиране и изграждане на 27 броя жилищни сгради” в м. „Главория”, с. Динката

2021-12-03 15:37

Уведомяваме обществеността на с. Динката, общ. Лесичово, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Проектиране и изграждане на 27 /двадесет и седем/ броя жилищни сгради” на територията на ПИ с идентификатори 21172.22.197, м. „Главория” по кадастралната карта на землището на с. Динката, общ. Лесичово с обща площ от 23,608 дка.

Възложител на ИП е Община Лесичово, с. Лесичово.

Площадката за реализация на ИП, се намира извън жилищната територия на с. Динката, в непосредствена близост до кв. 2А от регулацията в югозападната част на селото. Пътният достъп до новообразуваните УПИ в обособените три квартала 46, 47, 48 ще се осъществява чрез новопроектирана в имота улица с проектни о.т. 106 – 108 – 122 – 121 – 120 – 116 – 115 – 114 – 110 - 112 от действаща улица с о.т.117 - 97 - 98 - 99.

Предмет на ИП е изграждане на 27 бр. жилищни сгради с площ от по около 50-70 кв.м.

Водоснабдяването и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствени водоплътни изгребни ями.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на 27 /двадесет и седем/ броя урегулирани поземлени имоти, УПИ „Жм” – за жилищно строителство.

Информация от Димитрана Манчева - ОВОС за ИП на „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в м. „Възстановими граници“ и „Башов дол”, с. Дебръщица

2021-09-27 10:15

Уведомяваме обществеността на с. Дебръщица, общ. Пазарджик, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради” в ПИ с идентификатори 20362.8.648, 20362.8.649, 20362.8.21, 20362.9.42, м. „Възстановими граници“ и „Башов дол” по кадастралната карта на землището на с. Дебръщица, общ. Пазарджик с обща площ от 9,555 дка. Възложител на ИП е Димитрана С. Манчева от гр. Пазарджик.

Площадката за реализация на инвестиционния проект (ИП) се намира извън жилищната територия на с. Дебръщица, в посока изток на около 50 м от регулацията на селото. Пътният достъп до жилищните сгради ще се осъществява чрез съществуващи пътища и новопроектирана улица с о.т. о.т. 32а- 32б- 32в- 32г- 32ж- 32з с площ (проектни имоти с идентификатори 20362.8.655, 20362.8656, 20362.8.657, 20362.8.658, 20362.8.659, 20362.8.660 и 20362.8.662).

Предмет на ИП е изграждане на 5 бр. жилищни сгради с площ от по около 100 кв.м. Водоснабдяването и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества. За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствени водоплътни изгребни ями. Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. По-тенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има изработен ПУП-ПРЗ за промяна предназ-начението на земеделска земя и отреждане на 5 броя урегулирани поземлени имоти, УПИ „Жм” – за жилищно строителство.

Информация от „Деспина-17“ ООД - ОВОС за ИП на „Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци”, с. Варвара

2021-06-30 15:26

Уведомяваме обществеността на с. Варвара, общ. Септември, на основание чл. 4 (2) от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение (ИП) за Цех за съхранение, консервиране и търговия с плодове и зеленчуцив ПИ с идентификатор 10104.294.5, местността „Бузевици”, с. Варвара, на площ 13.182 дка. Възложител на ИП е „Деспина - 17“ ООД, гр. София, к-с Дружба.

Площадката за реализация на ИП се намира извън жилищната регулация на с. Варвара, на север на около 1 700 м. Пътният достъп до обекта ще бъде осъществен от съществуващ полски път ПИ 10104.294.514, намиращ се до южната граница на имота.

Предмет на ИП е изграждане на база за съхранение на плодове и зеленчуци и след преработка чрез специфични технологични операции производство на зеленчукови и плодови консерви. За целта ще бъде изградена едноетажна сграда с площ около 1050 м2, в която ще се разположат всички производствени и спомагателни помещения свързани с дейността на обекта. Ще бъдат изградена и една двуетажна административна и търговска сграда на около 150 кв. – с помещения за персонала и офиси. Достъпът до основната и обслужващите сгради ще бъде чрез алеи с трайна настилка. Част от площадката ще бъде бетонирана, а останалата част озеленена и залесена с подходящи за района растителни видове.

Водо- и електроснабдяването на имота ще се извърши от съществуващите мрежи в района, съгласно становища на съответните експлоатационни дружества.

За отпадъчните води - БФОВ се предвижда заустване в собствена водоплътна изгребна яма.

Отпадъците от строителството и експолатацията на ИП ще се съхраняват временно и управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИП не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от ЗЗТ. Потенциалните въздействия от реализацията на ИП се очаква да бъдат в границите на допустимите и нямат трансграничен характер.

За реализация на ИП има процедиран ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя и отреждане на урегулиран поземлен имот „Пп” – за производствен и складов терен.