Проекти, свързани с КВС

Проекти КВС

Фирмата участва и печели обявените от МЗХ търгове за поддържане и осъвременяване на Картата на Възстановената Собственост за съдебни райони:

София град ІІІ част (район Овча Купел) – фирмата работи с ОСЗ „Овча Купел” с офиси: Витоша, Овча купел, Банкя - общо 16 землища

София град ІІ част (район Нови Искър) – фирмата работи с ОСЗ „Нови Искър” с офиси: Нови Искър, Връбница - общо 25 землища

Пазарджик – в района фирмата работи с пет ОСЗ с общо 60 землища ОСЗ Пазарджик; ОСЗ Белово; ОСЗ Септември; ОСЗ Лесичово.

Пловдив – ОСЗ Брезово, ОСЗ Съединение и ОСЗ Хисар с общо 39 землища

Карлово – фирмата работи с ОСЗ „Карлово и Сопот” с общо 29 землища

Пирдоп – седем ОСЗ Пирдоп с общо 15 землища

Брезник - в района фирмата работи с една ОСЗ

Отразяване в КВС по НАТУРА 2000

"ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД завърши следните проекти свъразни с отразяване в КВС по НАТУРА 2000 за:

  • Национален парк "Рила" към МОСВ в землищата на Сестримо, Белово и Габровица;
  • Национален парк “Централен Балкан”;
  • Природен парк „Витоша” към МОСВ в землищата на Областите София и Перник;

 "ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД отрази в КВС по НАТУРА 2000 и защитени зони за опазване на дивите птици и местообитанията за:

  • Защитена зона "Витоша" към МОСВ в землищата на Рударци, Кладница, Витошко, Крапец, Боснек и Чуйпетлово;
  • Защитена зона „Понор” в землищата на Община Годеч;
  • Защитена зона "Средна гора" за землища Оборище, Поибрене, Панагюрище и Стрелча;
  • Защитена зона „Раяновци” към МОСВ в землищата на Община Костинброд и Годеч, Област София;
  • Отразяване на зони "Бесапарски ридове", "Рибарници Звъничево" и "Марица Пловдив";

 Изработени са планове на територии по §4 от ППЗСПЗЗ в Пазарджишка област, а именно за землищата на:

с. Горно Вършило, общ. Септември; гр. Панагюрище, общ. Панагюрище; гр. Пещера, общ. Пещера.